Кметство ДУШАНЦИ
Златка Кънева, кмет на с.Душанци

Приемен ден: сряда от 14 часа до 16 часа

Работно време на Кметство Душанци:

делничен ден 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00

(12:00 – 13:00  регламентирана почивка)

Административни

Структура

Служебен e-mail

dushantsi.km@pirdop.egov.bg

Златка Кънева

Кмет

0885 844 310

Мая Стефанова

старши специалист „МДТ и КО”

07183 2202

Татяна Драгоева

библиотекар НЧ „Светлина 1910”

0876 314 496

Зоя Димитрова

уредник Пенсионерски клуб „Тодор Ценов”

07183 2280

Функции на Кмета

Съгласно чл. 46 от ЗМСМА, кметът на кметство:

 • изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и други институции
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
 • изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
 • кметът на кметство участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Изслушва се задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.

Административни услуги за граждани

В Кметство Душанци се извършват следните административни услуги за гражданите:

Местни данъци и такси

 • Справка и заплащане на данък сгради, данък МПС, такса битови отпадъци, такса за притежаване на куче, такса за гробно място, такса за издаване на служебни бележки

ГРАО / Гражданска регистрация и административно обслужване

 • Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акта за смърт;
 • Издаване на Удостоверение за наследници;
 • Издаване на Удостоверение за идентичност на имената;
 • Издаване на Удостоверения за семейно положение и родствени връзки;
 • Издаване на Удостоверения за постоянен и настоящ адрес
 • Издаване на разрешение за погребение

Други услуги

 • Нотариални заверки на пълномощни, декларации и преписи от документи
 • Копирни услуги
 • Издаване на служебна бележка за сеч на дървета в селскостопански имот

Сигнали и жалби

 • В Кметство Душанци могат да се подават сигнали и жалби от гражданите до институциите, които се препращат и за разглеждане по компетентност за всеки конкретен случай.

Пощенска станция

Работно време с клиенти:

понеделник, сряда, петък
13:00 – 15:30
вторник, четвъртък
13:00 – 17:00 ч.

Доставка на печат и кореспонденция:

понеделник, сряда, петък
15:30 – 17:00

Обществен транспорт

Автобусна линия Антон-Буново-Антон

Разписанието на автобусите, в сила от 4.04.2022, за работен/делничен и почивен/празничен, ден ще намерите тук.

ЖП транспорт София-Пирдоп

Разписанието на влаковете от гара София до гара Пирдоп ще намерите на официалния сайт на БДЖ тук.

Справка за връзка с автобус

ЖП транспорт Пирдоп-София

Разписанието на влаковете до гара Пирдоп до гара София ще намерите на официалния сайт на БДЖ тук.

Справка за връзка с автобус

ЖП транспорт Карлово-Пирдоп

Разписанието на влаковете от гара Карлово до гара Пирдоп ще намерите на официалния сайт на БДЖ тук.

Справка за връзка с автобус

ЖП транспорт Пирдоп-Карлово

Разписанието на влаковете от гара Пирдоп до гара Карлово ще намерите на официалния сайт на БДЖ тук.

Справка за връзка с автобус

Община ПИРДОП
Ангел Геров, кмет на Община Пирдоп

Ангел Геров

Кмет на Община Пирдоп

Контакти

пл. „Тодор Влайков“ №2
.      гр.Пирдоп пк 2070
obstina@pirdop.bg
07181 5242
07181 5701
www.pirdop.bg

Избор на редактора
Акцент
Златка Кънева

Кметът рече

Здрави корени,
жив дух!

Мъдростта и времето

Времена

Не питай старило, попитай когото трябва.

Светът и ние

Новини и страсти

По света, Средногорието
и в Душанци.

Попитай кмета